Duurzaam Wijkcontract – Contrat de quartier durable

Het wijkcontract is ten einde, de heraanleg van het Fontainaspark staat er aan te komen maar ons standpunt blijft nog altijd hetzelfde! Hopelijk zullen de toekomstige wijkcontracten meer aandacht geven aan onze bemerkingen.

 

STANDPUNT BUURTWINKEL vzw over rechtvaardige stadsvernieuwing en buurtparticipatie [Heraanleg Fontainaspark, Juli 2013]

POSITION DE L’ASBL BUURTWINKEL sur une rénovation urbaine juste et la participation locale [Reconfiguration du parc Fontainas, Juillet 2013] (FR voir en dessous)

– OOK KWETSBARE GROEPEN IN DEBAT OVER TOEKOMST WIJK

– EERST LEEGSTAND WEGWERKEN EN RENOVEREN, DAN BIJBOUWEN

– VOORRANG VOOR BESTAANDE BEWONERS

– NOOD AAN RUIMERE INSPRAAKVISIE EN INTENSIEVE PROCESBEGELEIDING

De Anneessenswijk is nog steeds een wijk met veel kenmerken van achterstelling. Wat wonen betreft, moeten mensen het meestal stellen met verouderde huurwoningen en kleine inkomens. De werkloosheidsgraad is groot evenals het vroegtijdig schoolverlaten. Door haar centrale ligging zal de wijk in de toekomst ongetwijfeld van aanzien veranderen. Geprangd tussen de ontwikkelingspolen van het Zuidstation en de Dansaertwijk zal de wijk meegezogen worden in de dynamiek om de binnenstad verder leefbaar te maken. De Anneessenswijk is nu reeds in beweging.

Het scenario dat zich heeft afgespeeld in de Dansaert-, Begijnhof- en Bijstandswijk, waar de aanblik van straten en pleinen grondig is veranderd en waar zich een nieuw publiek is komen vestigen, heeft vanuit het perspectief van sociale gerechtigheid een belangrijke schaduwzijde. Door stijgende huurprijzen werden armere bewoners gedwongen deze wijken te verlaten. Een doelstelling van de overheid is “onleefbare” wijken leefbaar te maken door nieuwe bewoners aan te trekken, door de wijk sociaal te mengen. De ervaring leert dat sociale menging steeds ten koste gaat van een arme bevolking, en wel zolang men denkt dat wijken herwaarderen en armoede bestrijden twee kanten zijn van eenzelfde medaille. Wijken concentreren armoede, maar veroorzaken ze niet. In het huidige beleid  wordt de armoede dus eerder verdreven dan bestreden.

Het is nodig dat de Anneessenswijk beweegt, maar niet ten koste van de huidige bewoners. Zij hebben recht op onderwijs, werk en inkomen en ook op betaalbare huisvesting in de wijk zelf. De Buurtwinkel doet er dus alles aan om een billijk aanbod van betaalbare en aangepaste woningen voor de huidige inwoners te vrijwaren en dit in een leefbaar kader. We streven naar een samenleving waarin sociale rechtvaardigheid en solidariteit centraal staan. Iedereen heeft recht op de stad. We zien het bovendien als een belangrijke taak om de meest kwetsbare groepen een stem te geven in het debat dat bepalend is voor de richting waarin het met hun wijk uitgaat.

Visie op het project Fontainaspark

Uit cijfers en statistieken van de Anneessenswijk blijkt enerzijds een gebrek aan degelijke en betaalbare woningen voor de inwoners van de wijk, maar anderzijds ook een tekort aan kwalitatieve open ruimte voor de bewoners. Twee aspecten die beide aan bod komen in het project van een vernieuwd Fontainaspark.

Nieuwbouw versus leegstand en versus groen:

Bovendien weten en merken we dat er veel leegstand is in de wijk, zowel binnen als buiten de perimeter van het wijkcontract. In de eerste plaats lijkt het ons dus noodzakelijk om hier iets aan te doen. Je slaat twee vliegen in één klap: stadskankers en hun troosteloos zicht verdwijnen, en je hebt de mogelijkheid om ze te vervangen door degelijke en betaalbare huisvesting.

Maar de Gemeente doet nog steeds te weinig aan de leegstand. De instrumenten zijn er maar worden niet of te weinig gebruikt (openbaar beheersrecht, systemen van sociale verhuring, enz.). Deze pistes worden onderbenut. Het bestrijden van leegstand lijkt ons de beste oplossing voor meer en betaalbare woningen; zodat er niet geraakt wordt aan de schaarse beschikbare open(bare) ruimte.

Anderzijds weten we ook dat het aanpakken van leegstand een werk op lange termijn is, en de procedures traag en vaak ook duur zijn. Het is niet de meest gemakkelijke weg.

Maar de huisvestingscrisis noopt tot snel te reageren. Te veel huishoudens moeten overleven in een te kleine en ongeschikte woning (veiligheids-, comfort- en hygiëneproblemen), en het aantal wachtenden voor sociale woningen heeft in het Gewest de kaap van 40.000 bereikt.

Er moeten acties ondernomen worden en als dat in de vorm van bijkomende nieuwe woningen is, kunnen we ons daarbij neerleggen. Maar niet zonder er kanttekeningen bij te maken en enkele noodzakelijke voorwaarden te stellen.

 

Maatschappelijk kwetsbare groepen en gentrificatie:

Wij vinden dat als er binnen het wijkcontract een aanbod gecreëerd wordt aan nieuwe en gerenoveerde woningen, de oorspronkelijke bewoners van de wijk hier bij prioriteit toegang toe moeten krijgen. Met voorrang voor maatschappelijk kwetsbare bewoners die het extra moeilijk hebben om een degelijke en betaalbare woning te vinden. En hier knelt het schoentje.  De verhouding van 25 sociale woningen tegenover 40 middenklasse woningen weerspiegelt niet de realiteit van de wijk.

Hoe worden die 65 woningen verantwoord?

Het Basisdossier Bloemenhof – Jardin aux Fleurs voorziet in het Fontainaspark 65 nieuwe woningen. 25 daarvan zijn sociaal, de 40 andere zijn middenklasse woningen. Wetende dat er er in het project groenoppervlakte zal bijkomen, vinden we de nieuwe bebouwing geen probleem. Maar gezien het profiel van deze wijk, namelijk een groot aandeel openbare maar zeer weinig echt sociale woningen, vinden we dat het stadsbestuur niet de juiste politieke keuzes maakt. De Buurtwinkel stelt  een verdeelsleutel voor van 50 sociale woningen en 15 middenklasse woningen, hetgeen evenwichtiger tegemoetkomt aan de noden van de huidige bevolking.

De Buurtwinkel ijvert als geïntegreerde wijkwerking voor:

  1. het beter benutten van bestaande bebouwing: het dringend opvoeren van de strijd van leegstand, en stimuleren van woningrenovatie
  2. Degelijke en betaalbare woningen voor maatschappelijk kwetsbare groepen, in hun eigen wijk – geen sociale verdringing
  3. Het behoud én de creatie van kwaliteitsvolle open(bare) ruimte in onze dichtbevolkte wijk zonder veel groen (slechts 5%) of ontspanningsplekjes

 

Visie op participatie

Participatie is belangrijk in elke fase van elk beslissingsproces. Omdat participatie draagvlak en betrokkenheid creëert.  Maar vooral omdat mensen het recht hebben om mee na te denken en te beslissen over de inrichting en vormgeving van hun samenleving. Als we het voorbeeld nemen van de herinrichting van het Fontainaspark zien we dat participatie dode letter blijft: veel van de elementen van een ideaal participatieproces (zie bijlage 1) vinden we niet terug in het participatietraject.

In de eindfase van het ontwerpproject bewoners informeren en bevragen, is geen modelvoorbeeld van participatie, verre van. De grote lijnen waren reeds uitgestippeld en hierbij werden wijkbewoners niet betrokken. Enkel meningen en voorstellen verzamelen met betrekking tot de inplanting van banken en speeltuigen is niet voldoende.

Ook bij de manier waarop bewoners gemobiliseerd en bevraagd werden, hebben we bedenkingen.  De sessies in het park zijn een eerste stap in de goede richting maar om bewoners echt te bereiken  moet men nog meer uit zijn kot komen en vindplaatsgericht te werk gaan. Anders riskeert men slechts die groep te bereiken die de geijkte kanalen reeds kent om zijn stem te laten horen. Men moet langsgaan bij bestaande groepen: verenigingen waar armen het woord nemen, vrouwengroepen, alfabetiseringsgroepen, kinderwerkingen, bewonersgroepen,.. Bewoners opzoeken op plekken waar ze vaak komen: de markt, scholen, kerkdiensten en moskeeën, parken en pleinen, OCMW’s, cafés,…  zodat de consultatie niet beperkt blijft tot de toevallige gebruikers van het park op één moment.

Dit is uiteraard allemaal zeer tijds- en arbeidsintensief. Naast architecten, die deskundig zijn in het ontwerpen en vormgeven van een plan, is er dus nood aan procesbegeleiders, met ervaring in het opzetten van participatieve bewonersprocessen. Architecten en participatiebegeleiders kunnen hierbij zeker complementair zijn en elkaars deskundigheid wederzijds aanvullen.

 

 

La position de l’asbl Buurtwinkel sur une rénovation urbaine juste et la participation locale

 

– ASSOCIER ÉGALEMENT LES GROUPES FRAGILISÉS AU DEBAT SUR L’AVENIR DU QUARTIER

– D’ABORD S’ATTAQUER AU PROBLÈME DES IMMEUBLES INOCCUPÉS ET RÉNOVER, PUIS RÉALISER DES NOUVELLES CONSTRUCTIONS

– PRIORITÉ AUX RIVERAINS

– POUR UNE VISION PLUS LARGE SUR LA PARTICIPATION ET POUR UN ACCOMPAGNEMENT INTENSIF DE PROCESSUS

 

Le quartier Anneessens reste un quartier présentant des caractéristiques de relégation sociale. En matière d’habitation, les personnes à bas revenus doivent se contenter le plus souvent de logements locatifs anciens. Le taux de chômage et le décrochage scolaire y sont très élevés. La localisation centrale du quartier engendrera à coup sûre sa mutation. Le quartier est coincé entre les pôles de développement de la gare du Midi et du quartier Dansaert et sera entraîné dans la dynamique visant à revitaliser le centre-ville. Le quartier Anneessens est dores et déjà en mutation.

Le scénario qui se déroule dans les quartiers Dansaert, du Béguinage et du Bon Secours, où les rues et les places/squares ont fortement changé d’aspect et qui ont attiré un nouveau public, comporte un important revers de la médaille du point de vue de la justice sociale. La hausse des loyers contraint les habitants démunis à quitter ces quartiers. Un des objectifs que se fixent les pouvoirs publics est la revitalisation des quartiers invivables en attirant des nouveaux habitants et en y implantant la mixité sociale. L’expérience nous apprend que la mixité sociale se fait au détriment de la population pauvre, et ce aussi longtemps que l’on pense que la revitalisation des quartiers et la lutte contre la pauvreté sont les deux faces d’une même médaille. Les quartiers concentrent la pauvreté, mais ne l’engendrent pas. La politique actuelle vise plus à chasser la pauvreté qu’à la combattre.

Il est nécessaire que le quartier Anneessens bouge, mais pas au détriment des habitants actuels. Ils ont droit à l’enseignement, au travail, à un revenu et à un logement financièrement abordable dans le quartier même. Le Buurtwinkel/la Boutique du Quartier met donc tout en œuvre pour la sauvegarde d’une offre équitable de logements adaptés et financièrement abordables en faveur des habitants actuels et dans un cadre de vie de qualité. Nous œuvrons pour une société axée principalement sur la justice sociale. Chacun a droit à la ville. Il est une de nos tâches essentielles de donner une voix aux groupes les plus fragilisés dans le débat déterminant pour l’orientation que prendra leur quartier.

Vision sur le projet du parc Fontainas

Les chiffres et les statistiques concernant le Quartier Anneessens révèlent d’une part une pénurie de logements décents et financièrement abordables pour les habitants du quartier, mais d’autre part un manque d’espaces de qualité pour les habitants. Deux aspects qui sont présents dans le projet de reconfiguration du parc Fontainas.

Nouvelles constructions contre inoccupation et contre les espaces verts:

Nous savons par ailleurs qu’il y a beaucoup d’immeubles inoccupés dans le quartier, tant dans qu’en dehors du périmètre du contrat de quartier. Nous estimons qu’il faut y travailler en priorité. On fait deux pierres d’un coup: les chancres urbains et leur aspect de désolation disparaissent, et il ya la possibilité de leur substituer des logements décents et financièrement abordables.

Mais la Commune ne fait toujours pas assez pour résoudre le problème des immeubles inoccupés. Les outils existent mais sont peu ou pas utilisés (droit de gestion publique, systèmes de location sociale, etc.). Ces pistes sont sous-utilisées. La lutte contre l’inoccupation nous semble la meilleure solution au problème du manque de logements décents et abordables, tout en évitant de toucher à l’espace (public) disponible qui est déjà si rare.

Certes, Nous savons également que la lutte contre les immeubles inoccupés est un travail de longue haleine et que les procédures sont longues et souvent chères également. Ce n’est pas la voie la plus facile.

Mais la crise du logement requiert une réaction rapide. Trop de ménages doivent survivre dans un logement inadapté et trop petit (problèmes de sécurité, de confort et d’hygiène), et le nombre de candidats en attente d’un logement social dans la Région a atteint le cap de 40.000.

Il faut entreprendre des actions et si cela prend la forme de nouveaux logements, nous pouvons nous en accommoder, non sans faire des remarques et poser quelques conditions nécessaires.

 

Les groupes socialement fragilisés et la gentrification:

Nous estimons que si le contrat de quartier prévoit la création d’offre de logements nouveaux et rénovés, priorité d’accès doit être donnée aux habitants d’origine du quartier, et en premier lieu aux personnes socialement vulnérables éprouvant des difficultés particulières pour trouver des logements décents et abordables. Et c’est ici que le bât blesse. Le rapport de 25 logements sociaux contre 40 logements classe moyenne ne reflète pas la réalité du quartier.

Comment justifie-t-on ces 65 logements?

Le dossier de base Bloemenhof – Jardin aux Fleurs prévoit dans le parc Fontainas 65 nouveaux logements dont 25 logements sociaux, les 40 autres étant destinés aux habitants à revenus moyens. Sachant que le projet prévoit une augmentation de la superficie des espaces verts, nous n’avons pas de problème avec les nouvelles constructions. Mais vu le profil du quartier, à savoir une grande part de logements publics, mais très peu de vrais logements sociaux, nous pensons que la ville de Bruxelles ne fait pas les bons choix politiques. Le Buurtwinkel/ laBoutique de quartier propose une clé de répartition de 50 logements sociaux et de 15 logements classe moyenne, ce qui répond d’une manière plus équilibrée aux besoins de la population actuelle.

 

Dans le cadre du travail de quartier intégré, le Buurtwinkel est pour:

  1. Une meilleure utilisation du bâti existant: renforcer d’urgence la lutte contre les immeubles inoccupés et stimuler la rénovation de l’habitat
  2. Des logements décents et abordables pour les groupes socialement vulnérables, dans leur propre quartier,  – pas d’éviction sociale
  3. Le maintien et la création d’espaces (publics) de qualité dans notre quartier surpeuplé et sans beaucoup d’espaces verts (seulement 5%) ou de lieux de détente.

 

Vision sur la participation

La participation est importante dans chaque phase du processus de prise de décision, parce que la participation crée un soutien et une implication sociale. Mais surtout parce que les gens ont le droit de réfléchir et de décider de l’organisation et du façonnement de leur société. Si nous prenons l’exemple de la reconfiguration du parc Fontainas, nous voyons que la participation reste lettre morte: beaucoup d’éléments d’un processus idéal de participation (voir annexe 1) font défaut dans le trajet participatif.

Il est question dans la phase finale de l’avant-projet d’informer et questionner les habitants, mais c’est loin d’être un exemple modèle de participation. Les grandes lignes sont déjà fixées et les habitants du quartier n’y ont pas été associés. Il ne suffit pas de collecter les propositions et les avis relatifs à l’implantation des bancs et des jeux.

Nous formulons également des réserves quant à la manière dont les habitants ont été mobilisés et interrogés. Les sessions organisées dans le parc constituent un premier pas dans la bonne direction, mais si l’on veut vraiment atteindre les habitants, il faudra encore plus sortir du bois et faire du travail de rue. Sinon on risque de n’atteindre que le groupe qui connaît déjà les procédures ad hoc pour faire entendre sa voix. Il faut passer dans les groupes existants: les associations où les pauvres prennent la parole, les groupes de femmes, les groupes d’alphabétisation, les associations travaillant avec les enfants, les groupes d’habitants,.. Aller trouver les habitants aux endroits qu’ils fréquentent souvent: le marché, les écoles, les messes et les mosquées, les parcs et les places/squares, les CPAS, les cafés,… de sorte que la consultation ne se limite pas aux usagers occasionnels du parc à un moment donné.

Cela requiert certes beaucoup de temps et de travail. Il faut non seulement des architectes qui conçoivent et donnent forme aux plans, mais également des accompagnateurs de processus expérimentés pour organiser des processus de participation des habitants. Les architectes et les accompagnateurs de processus peuvent à coup sûr se compléter dans leurs compétences respectives.

 

 

– ALGEMENE INFO | INFOS GÉNÉRALES –

 

DUURZAAM WIJKCONTRACT

Binnen het wijkcontract ‘Bloemenhof’ hebben we het project ‘Iedereen zijn plekje in Fontainas’. Het project groepeert initiatieven die het samenleven in het park Fontainas willen verbeteren. Hiervoor investeren we in de volgende pistes:

– De organisatie van verschillende activiteiten in het park: vrijdagen in het park, dag van de properheid, carnaval, kerstmarkt, organisatie van bewonersinitiatieven,…De nadruk in deze activiteiten ligt in de participatie van bewoners tijdens de verschillende stadia.
De activiteiten zijn een manier om met de bewoners in contact te komen en hen te motiveren om mee te stappen in de dynamiek van het park.

– De interactie met de parkgebruikers zal ons helpen om het dagdagelijkse leven in het park beter te begrijpen, de verwachtingen van iedereen en onze activiteiten hier rond te organiseren. We willen het park dynamiseren door het contact tussen de gebruikers te stimuleren en de dialoog en begrip tussen de verschillende groepen te bevorderen.

– Als laatste willen we het samenwerkingsverband versterken en uitbreiden door de verschillende actoren te motiveren om ook te investeren in het park en zijn verschillende gebruikersgroepen. Door een uitgebreid samenwerkingsverband met verschillende partners kunnen we inspelen op de verschillende vragen en noden van het doelpubliek en indien nodig hen doorverwijzen naar de meest geschikte hulpverlening.

Officiële informatie over de Wijkcontracten vindt u op de site van de Stad Brussel: http://www.brussel.be/artdet.cfm/6596

CONTRAT DE QUARTIER DURABLE

Le projet “Chacun sa place à Fontainas” est crée dans le cadre du contrat du quartier ‘Jardin aux fleurs’ et regroupe des initiatives ayant comme visée principale l’accessibilité et la convivialité au parc Fontainas. Pour cela, nos axes de travail principaux sont:

– L’organisation de plusieurs activités dans le parc avec les habitants: les animations les vendredis d’été, la journée de propreté, les récoltes d’encombrants, le marché de Noël, l’accueil du Carnaval de la Senne, la concrétisation d’initiatives d’habitants,… Notre souci de participation est transversal.
Ces activités sont une opportunité pour aller vers les habitants et leur proposer de se joindre à la dynamique. Ainsi, ils seront invités à s’impliquer dans l’aménagement, l’entretien et l’usage du parc.

– Les interactions avec les usagers pour nous permettre de mieux comprendre le dynamisme du parc, les attentes de chacun et ainsi d’orienter nos actions de cohésion sociale. Nous voulons dynamiser le parc en stimulant le contact, le dialogue et la compréhension entre les différents groupes d’usagers.

– Le renforcement du partenariat afin de sensibiliser des acteurs à s’investir dans le parc et auprès de ses usagers. Le public du parc est très hétérogène et leurs ressources sont souvent freinées par une manque de maîtrise de français, une non connaissance de législation, une assuétude, un non emploi récurrent, une non connaissance des aides de 1ère ligne… Seul un partenariat complémentaire dans lequel les institutions s’orientent mutuellement leur public peut pallier à ce manque d’accès aux structures adéquates.

bloemen 1 kleur

Pour toute information officielle, veuillez naviguer vers le site web de la Ville de bruxelles: http://www.bruxelles.be/artdet.cfm/6596

Votre commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l’aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s

%d blogueurs aiment cette page :